Úvodní stránka » Inženýrská činnost

Inženýrská činnost


Společnost INVESTON s.r.o. zajišťuje kompletní služby inženýrské činnosti při přípravě a realizaci staveb. Jsme důstojným partnerem a oponentem všem účastníkům výstavby, a to zejména při náročných jednáních a řešení situací, které při stavbě takového charakteru nastanou.

Působíme převážně v regionu okresů Karlových Varů, Sokolova, Chebu a hlavního města Prahy. Úzká a okamžitá spolupráce s investorem je zárukou našich úspěšných služeb. Velký význam zde hrají i zkušenosti místní a územní problematiky. Firma má navázané kontakty s orgány státní správy činnými v územním a stavebním řízení.

Příprava staveb:

 • odborná pomoc při získávání úvěru a dotací,
 • zpracování podkladů a dokumentací pro zajištění financování jednotlivých projektů,
 • zpracování žádostí a pomoc při projednávání žádosti o dotace na
 • výstavbu veřejně prospěšných staveb,
 • zajištění potřebných povolení (územní rozhodnutí, stavební povolení),
 • výběrové řízení na dodavatele projektové dokumentace,
 • organizace výběrového řízení dodavatele stavby,
 • zabezpečení smluvních vztahů pro realizaci stavby.

Realizace staveb:

 • obstarání geodetických prací a měření příslušejících objednateli stavby,
 • odevzdání staveniště zhotoviteli a zabezpečení zápisu o předání staveniště,
 • výkon technického dozoru stavby,
 • zajištění konání a vedení kontrolních dnů,
 • obstarání změn uzavřených obchodních závazkových vztahů, jak vyvstanou v průběhu provádění stavby,
 • provádění kontroly platebních dokladů a faktur dodavatelů,
 • obstarání řádného průběhu přejímek, zkoušek a prověrek dodávek.

Činnost po dokončení stavby

 • účast na zkušebním provozu, jeho zajištění a vyhodnocení,
 • zabezpečení geometrických plánů pro stanovení věcných břemen a zajištění vkladu do katastru nemovitostí,
 • zabezpečení kolaudačního řízení stavby a zajištění kolaudačního rozhodnutí v právní moci včetně případného odvolacího řízení,
 • zajištění majetkoprávního vypořádání uzavřených nájemních smluv,
 • technicko ekonomické vyhodnocení akce jako podklad pro konečné vyúčtování finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu,
 • odborná pomoc investorům při uplatňování záruk a škod.

Naše cíle

Cílem našich služeb je kromě zajištění všech nutných úkonů garantovat, že dílo bude provedené v odpovídající kvalitě za odpovídající cenu. Při propracovaném systému důsledné odběratelské kontroly prací a propracované smluvní agendě jsme na realizovaných stavbách docílili značných úspor proti požadavkům dodavatelů díla.


Mapa webuÚvodní stránkaAktuálněInženýrská činnostDotace EUDotační managementRealitní činnost • Projekční činnostO společnosti InvestonManagementPolitika jakostiEnvironmentální politika • Reference • Fotogalerie • Reference - Inženýrská činnost • Reference - Dotační management • Certifikáty • Ocenění a soutěže • Sponzoring • Kontakt • Odkazy


Kontakt

INVESTON s.r.o.
Koptova 1230/7
360 01 Karlovy Vary
+420 353 222 503
182 26 680