Úvodní stránka » O společnosti Investon » Environmentální politika

Environmentální politika


Prohlášení vedení společnosti

Významná pozornost věnovaná ochraně životního prostředí je nedílnou součástí všech aktivit společnosti INVESTON s.r.o., která se rozhodla v rámci dalšího zlepšování v této oblasti zavést systém environmentálního managementu podle ČSN EN ISO 14001. V souladu s touto strategií vyhlašuje vedení společnosti Environmentální politiku, ze které vyplývají pro INVESTON s.r.o. tyto závazky:

1. Řídit své činnosti tak, aby byly ve shodě se všemi příslušnými právními předpisy vydanými na úseku ochrany životního prostředí s cílem minimalizovat riziko znečišťování vodních zdrojů, ovzduší, půdy, obtěžování hlukem či zápachem.

2. V rámci neustálého zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí se zaměřit při své činnosti (výkonné i provozní) zejména na: minimalizaci odpadů a možnosti recyklace vznikajících odpadů, minimalizace spotřeby energie a materiálů s významnými dopady na životní prostředí (nebezpečných chemických látek a přípravků). Za prioritní bude INVESTON s.r.o. považovat při své inženýrské činnosti především používání výrobků pro stavbu a technologií s minimálním dopadem na životní prostředí.

3. Zajistit prevenci znečišťování minimalizací všech možných rizik zohledněných v činnosti INVESTON s.r.o., zejména zavedením nových poznatků z oblasti bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany a průběžným prověřováním havarijní připravenosti.

4. Plnit příslušné požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a jiné požadavky vztahující se na činnost INVESTON s.r.o., přitom aktivně komunikovat a spolupracovat s příslušnými správními orgány v této oblasti.

5. Zajišťovat kvalifikovaný a profesionální přístup všech pracovníků INVESTON s.r.o. vytvářením motivace a průběžným interním a externím školením v oblasti ochrany životního prostředí s cílem aktivní účasti všech zaměstnanců na zavedení, udržování funkčnosti a zlepšování systému environmentálního managementu.

6. Dle stanoveného harmonogramu průběžně kontrolovat plnění environmentálních cílů a cílových hodnot, minimálně jedenkrát ročně zajistit přezkoumání systému environmentálního managementu vedením a provedení environmentálního auditu, dle potřeby aktualizovat environmentální politiku a zajistit její vyhlášení.

7. Seznámit všechny zaměstnance a širokou veřejnost včetně příslušných správních orgánů s environmentální politikou a s realizací našich environmentálních cílů.

8. Zajistit provázanost zavedeného systému řízení jakost dle ČSN EN ISO 9001 se systémem environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001.


Mapa webuÚvodní stránkaAktuálněInženýrská činnostDotace EUDotační managementRealitní činnost • Projekční činnostO společnosti InvestonManagementPolitika jakostiEnvironmentální politika • Reference • Fotogalerie • Reference - Inženýrská činnost • Reference - Dotační management • Certifikáty • Ocenění a soutěže • Sponzoring • Kontakt • Odkazy


Kontakt

INVESTON s.r.o.
Koptova 1230/7
360 01 Karlovy Vary
+420 353 222 503
182 26 680